نسخه آزمایشی
Menuچارت سازمانی

چارت سازمانی اداره کل روابط عمومی و روابط بین الملل:

مدیر کل روابط عمومی وامور بین الملل

مسؤل دفتر

کارشناس روابط عمومی(اخبار و اطلاعات)

کارشناس روابط عمومی(اخبار و اطلاعات)

کارشناس روابط عمومی(اخبار و اطلاعات) 

کارشناس روابط عمومی(امور فرهنگی)

کارشناس روابط عمومی(تبلیغات و انتشارات)

کارشناس روابط عمومی(سمعی و بصری)

 تا انتخابات