بانک اطلاعات شهرستان
شهرستان اسلام آباد غرب در یک نگاه شهرستان اسلام آباد غرب با وسعت 2100 کیلومتر مربع دارای 148638 نفر جمعیت شامل 24572 خانوار شهری با جمعیت 92117 نفر ،14240...