بازدید

بازدید ساختمان جدید اداره منابع طبیعی اسلام آباد غرب


ساختمان اداری اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان در مراحل پایانی تکمیل خود قرار دارد.

این پروژه که امروز مورد بازدید حیدری فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب قرار گرفت ،عملیات آن از سال گذشته (۹۸) بااعتباری نزدیک به یک میلیارد تومان از محلهای مواد ۱۰ و ۱۲ مدیریت بحران آغاز شده و هم اکنون در روزهای انتهایی خود به منظور بهره برداری قرار دارد. و قرار است در هفته دولت در شهریور ماه افتتاح گردد. در این بازدید حیدری از پیگیریهای مدیریت منابع طبیعی شهرستان و حمایتهای مدیریت بحران استانداری و همچنین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در این ارتباط قدردانی نموداوقات شرعی
آب و هوای اسلام آباد غرب