نسخه آزمایشی
+ 0 -
ADA
بازرگانی و تجارت خارجی
مهمترین پتانسیل ها و قابلیت های استان در بخش بازرگانی: -         کوتاه­ترین مسیر حمل و نقل کالا به کشور عراق -         وجود موقعیت ممتاز جغرافیایی استان...